Suomen Kartografisen Seuran säännöt

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen Kartografinen Seura. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen tarkoitus

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kartografista tutkimus-, opetus- ja käytännöllistä toimintaa maassamme.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia, näyttelyitä ja retkeilyjä, suorituttaa tutkimuksia ja käytännöllisiä kartografisia töitä, perustaa ja kartuttaa rahastoja, jakaa apu- ja matkarahoja, harjoittaa julkaisu-, kustannus- ja opetustoimintaa sekä tekee tunnetuksi ja mainostaa alaan liittyviä välineitä ja tarvikkeita. Toimintansa tukemiseksi voi yhdistys ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää asianmukaisella luvalla keräyksiä ja arpajaisia, omistaa arvopapereita ja kiinteistöjä.

Yhdistys voi liittyä jäseneksi alan kansainvälisiin yhdistyksiin sekä toimia samalla lähialojen kotimaisten yhdistysten muodostamien keskusseurojen tai liittojen jäsenenä.

Yhdistyksen jäsenet

4 §

Seuraan voi kuulua varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä, nuoria jäseniä ja kunniajäseniä.

Varsinaiset, kannattajajäsenet ja nuoret jäsenet hyväksytään hallituksen yksimielisen päätöksen perusteella.

Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään kartografian tuotanto-, tutkimus- tai opetustehtävissä toimivia ja muita kartografiasta tai sen sovelluksista kiinnostuneita henkilöitä. Eläkkeelle siirryttyään peritään jäseneltä alennettu jäsenmaksu.

Nuoreksi jäseneksi hyväksytään lähinnä yliopistoissa tai korkeakouluissa kartografian opintoja harjoittavia henkilöitä. Nuorilla jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka toiminnallaan ja tuellaan tahtoo edistää yhdistyksen tarkoituksia. Jäsenyydestä päättää hallitus. Jäsenyys astuu voimaan kannatusmaksun tultua suoritetuksi. Kannattajajäsenellä tai kannattajajäsenenä olevan yhteisön nimeämällä edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on toiminut ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Kaikilla yhdistyksen varsinaisilla ja kunniajäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

5 §

Yhdistyksen jäsen on velvollinen noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, yhdistyksen kokousten päätöksiä sekä hallituksen niiden ja sääntöjen perusteella antamia määräyksiä.

Yhdistyksen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle ne liittymismaksut sekä vakinaiset ja mahdolliset yhdistyksen toimintaa varten tarvittavat ylimääräiset maksut, joista yhdistys vuosikokouksessaan vuosittain määrää.

6 §

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, tulee hänen ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti tai kirjallisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Kannattajajäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla eroaikeestaan kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

Jäsen tai kannattajajäsen vapautuu yhdistyksen jäsenyydestä välittömästi ko. ilmoituksen tehtyään. Jäsen tai kannattajajäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän tai kannatusjäsenenä olevan yhteisön edustaja

1. on laiminlyönyt kahden vuoden jäsenmaksujen suorittamisen, kannattajajäsen kuitenkin jo yhden vuoden jäsenmaksun laiminlyömisestä,

2. on jättänyt noudattamatta yhdistyksen sääntöjä tai yhdistyksen kokouksen tai hallituksen päätöksiä,

3. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä,

4. on tehdystä huomautuksesta huolimatta toiminut yhdistyksen tarkoitusta tai jäsenkunnan etuja vastaan.

Erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus yksimielisellä päätöksellä, muussa tapauksessa yhdistyksen kokous. Erottamispäätös astuu voimaan välittömästi.

Yhdistyksen hallitus

7 §

Yhdistyksen hallitukseen, jonka vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan, kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä jäsentä.

Hallitus ottaa tarpeelliset virkailijat.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään kolme jäsentä on läsnä, joista yhden tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallituksen kokouksissa äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa.

8 §

Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokouksien antamien ohjeiden mukaan 2 §:ssä mainittujen tarkoitusten saavuttamiseksi.

Hallitus hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja sen haltuun uskottuja varoja; kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee niissä käsiteltävät asiat sekä panee toimeen niiden päätökset; päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta; edustaa yhdistystä; hoitaa juoksevat asiat sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta; pitää säädettyä luetteloa jäsenistä sekä tekee yhdistyksen varojen hoidosta tilin vuosikokoukselle.

9 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen siihen valitseman henkilön kanssa.

Yhdistyksen tilit

10 §

Yhdistyksen ja sen rahastojen tilit päätetään kalenterivuosittain ja on sekä niiden ohella pöytä ym. asiakirjat jätettävä yhdistyksen valitsemille tilintarkastajille tammi-helmikuun aikana tilivuoden päätyttyä.

Yhdistyksen kokoukset

11 §

Vuosikokous pidetään vuosittain helmi- tai maaliskuussa hallituksen tarkemmin määräämänä aikana ja paikassa.

Kokouksia pidetään lisäksi, milloin hallitus sen tarpeelliseksi katsoo, tai jos vähintään yksi viidesosa (1/5) yhdistyksen jäsenmäärästä sitä kirjallisesti määrätyn asian käsittelemistä varten vaatii.

12 §

Kokoukset kutsutaan koolle hallituksen harkinnan mukaan joko suullisesti tai kirjallisesti, vuosikokoukset kuitenkin aina kirjallisesti ja vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Muut kokoukset kutsutaan koolle viimeistään 3 päivää ennen kokousta.

13 §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen laillisuuden toteaminen,
2. kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta,
3. pöytäkirjantarkistajien (2) vaali,
4. esitetään hallituksen kertomus edelliseltä kalenterivuodelta,
5. esitetään hallituksen tilikertomus edelliseltä kalenterivuodelta sekä tilintarkastajien lausunto ja päätetään hallituksen tili ja vastuuvapaudesta,
6. vahvistetaan talousarvio ja määrätään kuluvan vuoden jäsenmaksun suuruus,
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet,
8. valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä näille varamiehet,
9. keskustellaan ja päätetään muista mahdollisesti esille tulevista asioista.

Äänestyksessä noudatetaan, mitä 7 §:n 4 momentissa hallituksen kokouksista on säädetty.

Sääntöjen muuttaminen

14 §

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä vain vuosikokouksessa, jos kokouskutsussa on siitä mainittu ja vähintään 3/4 kokouksessa läsnäolevista jäsenistä sitä kannattaa. Purkamispäätös on samanlaisin ääntenenemmistöin vahvistettava sitä varten kutsuttavassa aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa.

15 §

Jos yhdistys purkaantuu on sen varat käytettävä yhdistyksen pyrkimyksiä edistäviin tarkoituksiin.

16 §

Muuten noudatetaan yhdistyksistä annetun lain säännöksiä.