Suomen Kartografinen Seura (SKS) on yhdistys, joka edistää kartografian  ja geoinformatiikan alan opetus-, tutkimus- ja ammattitoimintaa Suomessa.

Liity jäseneksi!

Ajankohtaista

27.2.2017

Lasten ja nuorten kartanpiirustuskilpailu ”We love maps – Rakastamme karttoja”

Maantieteen opetuksen resurssikeskus Geopiste ja Suomen Kartografinen Seura järjestävät maaliskuussa kartanpiirustuskilpailun, jonka aiheena on ”We love maps – Rakastamme karttoja”.

Kilpailu on osa kansainvälistä lasten piirustuskilpailua. Voittajatyöt lähtevät edustamaan Suomea Washingtoniin, Yhdysvaltoihin, jossa pidetään heinäkuussa 2017 kartografinen konferenssi. Sen yhteydessä järjestettävässä kansallisten voittajien näyttelyssä valitaan koko kilpailun parhaat piirrokset.

Kilpailuohjeet (instruktioner på svenska nedan!)

Osallistua voivat alle 16-vuotiaat lapset ja nuoret. Kilpailusarjoja on neljä:

 • alle 6-vuotiaat
 • 6–8-vuotiaat
 • 9–12-vuotiaat
 • yli 12-vuotiaat

Piirroksen voi tehdä myös maksimissaan kolmen hengen ryhmässä, jossa kaikkien jäsenien on kuuluttava samaan kilpailusarjaan.

Kilpailun teeman, ”We love maps”, tulee ilmetä selkeästi ja luovasti piirroksessa, jossa kuvataan maapalloa, maailmankarttaa tai suurehkoa osaa maailmaa.

Kilpailussa kiinnitetään erityistä huomiota:

 • tunnistettavaan viestiin, jossa kartan avulla esitetään kilpailun teemaa
 • kartografiseen sisältöön, esim. mantereiden, maanosien, maiden ja vesistöjen muotojen tunnistettavuuteen, karttamerkkien kuten pisteiden, viivojen ja aluesymbolien käyttöön, väritykseen ja paikkojen nimeämiseen
 • toteutuksen laatuun: luovuus, rohkeus, kuvaustapojen ja värien harmonia ja esteettisyys

Karttapiirroksen koko on korkeintaan A3. Kuvan tulee olla niin selkeä, että se kestää pienentämisen. Piirroksen voi tehdä myös tietokoneella. Siinä ei saa olla liikuteltavia tai piilossa olevia osia (esim. paperin takaa paljastuvat piirrokset). Jos piirrokseen on käytetty jotain muita materiaaleja, ne eivät saa olla helposti särkyviä (kuten kasvien lehdet) eivätkä kohota puolta senttiä korkeammalle paperin pinnasta.

Piirrokselle annetaan englannin- tai ranskankielinen otsikko, joka kirjoitetaan piirroksen taakse. Lisäksi sinne kirjoitetaan: tekijän nimi, ikä, luokka, koulun osoite ja kilpailumaa (Finland).

Alkuperäiset karttapiirustukset lähetetään kilpailun Suomen koordinaattorille osoitteeseen: Katariina Kosonen, Geotieteiden ja maantieteen laitos, PL 64, 00014 Helsingin yliopisto ja niiden tulee olla perillä viimeistään torstaina 13.4.2017.

Kunkin sarjan kaksi parasta palkitaan Suomen Kartografisen Seuran lahjoittamilla palkinnoilla ja kunniakirjoilla. Suomen Kartografinen Seura ja Geopiste voivat jakaa myös kunniamainintoja.

Suomen kilpailun voittajat palkitaan toukokuussa 2017 ja kaikista kilpailutöistä järjestetään näyttely Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella, Physicum-rakennuksen valopihalla.

Vanhemmille lähetetään allekirjoitettavaksi lomake, jossa vanhemmat antavat luvan lastensa kilpailuun osallistumiseen ja heidän töidensä käyttöön. Kilpailuun osallistuvan luokan opettaja koordinoi lupien keräämisen.

Voittajatyöt lähetetään kansainväliseen Barbara Petchenik -karttakilpailuun, joka järjestetään kartografisen konferenssin yhteydessä Washingtonissa, Yhdysvalloissa heinäkuussa 2017.

Osallistujien töitä voidaan käyttää korvauksetta esimerkiksi kortteina, kalentereina ja kuvituksena (Unicef, ICA, Suomen Kartografinen Seura yms.), mikä kannattaa huomioida piirrosten tyyleissä ja erityisesti värityksessä.

Jos sinulla on kilpailusta jotain kysyttävää, ota yhteyttä! katariina.kosonen[at]helsinki.fi

Kansainvälisen kilpailun kotisivu): http://icaci.org/tag/barbara-petchenik-competition/

Vi älskar kartor! Tävling för barn och ungdomar i att rita kartor

Resurscentret för geografiundervisning Geopiste och Finlands kartografiska sällskap SKS ordnar i mars en tävling i att rita kartor med temat ”We love maps – Vi älskar kartor”.

Tävlingen är en del av den internationella kartritningstävlingen för barn. De vinnande bidragen skickas till Washington, USA, för att representera Finland i en kartografisk konferens som hålls i juli 2017. I samband med konferensen ordnas en utställning av de vinnande nationella bidragen, från vilka hela tävlingens bästa ritningar väljs.

Instruktioner för tävlingen

Barn och ungdomar under 16 år kan delta i någon av de fyra tävlingskategorierna:

 • under 6 år
 • 6–8 år
 • 9–12 år
 • över 12 år

Ritningarna kan även göras i grupper på max tre personer, där alla gruppmedlemmar måste tillhöra samma tävlingskategori.

Tävlingens tema ”We love maps”, bör framkomma tydligt och kreativt i ritningen som skall föreställa jordgloben, världskartan eller en stor del av världen.

I tävlingen läggs särskilt vikt vid:

 • Hur väl ritningens budskap kommer fram och hur det anknyter till temat för tävlingen
 • Det kartografiska innehållet, till exempel hur bra kontinenter, världsdelar och vattenområden känns igen, hur karttecken så som punkter, linjer och anda områdessymboler använts samt hur man färglagt och namngivit platserna.
 • Kvaliteten på bidraget: hur modig, kreativ och estetisk avbildningen är samt färgernas harmoni.

Ritningens storlek är högst A3. Kartan bör vara så tydlig att den tål förminskning. Det är även tillåtet att rita kartan med hjälp av dator. Bidraget får inte bestå av delar som rör sig eller är som är gömda (t.ex. ritningar på baksidan av pappret). Ifall man använt sig av andra material till ritningen får de inte vara sådana som lätt går sönder (t.ex. växters blad) eller material som är tjockare än 0,5 cm.

Ritningen ges en engelsk eller fransk rubrik, som skrivs på baksidan av bidraget. På baksidan skrivs även: tillverkarens namn, ålder, skolklass, skolans adress samt tävlingsland (Finland).

Kartritningens original skickas till den finländska tävlingens koordinator: Katariina Kosonen, Institutionen för Geovetenskap och geografi, PL 64, 00014, Helsingfors universitet. Ritningen bör vara framme senast 13.4.2017.

Vinnarna för varje tävlingskategori prisbelönas i maj 2017. Utställningen för alla tävlingsbidrag ordnas på Helsingfors universitet vid Gumtäkts campus i byggnaden Physicums ljusgård. Till vårdnadshavarna skickas en blankett som bör undertecknas. Med denna ger vårdnadshavaren sitt tillstånd till att barnen deltar i tävlingen och till att tävlingsbidragen används. Den deltagande gruppens klasslärare samlar in lovblanketterna.

De vinnande bidragen skickas till den internationella Barbara Petchenik kartritningstävlingen, som ordnas i juli i samband med den kartografiska konferensen i Washington, USA.

De deltagande bidragen kan användas utan ersättning t.ex. till kort, kalendrar och illustrationsbilder (Unicef, ICA, Suomen Kartografienen Seura m.fl.), vilket lönar sig att beakta angående kartans stil och färgläggning.

Ifall det uppstår frågor angående tävlingen, ta kontakt! katariina.kosonen[at]helsinki.fi

Hemsida för den internationella tävlingen: http://icaci.org/tag/barbara-petchenik-competition/

Lisää uutisia...